Pravidlá používania, ochrany osobných údajov a využívania súborov cookies na portáli slowensko.sk

Podmienky využívania portálu slowensko.sk

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš Portál slowensko.sk, prečítajte si prosím tieto podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní portálu slowensko.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nemôžete Portál používať.

1. Tieto Podmienky upravujú používanie portálu slowensko.sk – webových stránok prevádzkovaných na internetovej doméne slowensko.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne (ďalej len „Portál“).

2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je PROTOTYPE, s.r.o., M. R. Štefánika 19, 962 12 Detva, IČO: 46682261, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 22248/S, na internetovom portáli Slowensko.sk.

3. Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromia a Zásady využívania cookies a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené slowensko.sk počas prevádzky Portálu, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto Podmienok má prednosť. 

4. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté. 

5. Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Slowensko.sk uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate Portál ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Slowensko.sk platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s Slowensko.sk uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach. 

6. Tieto Podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál. 

7. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií Portálu (ak bude vytvorená) a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Portálu oboznámiť.

8. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach, potom Portál nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu. Váš prístup k Portálu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou Portálu alebo jej funkcionalitou alebo so službami Slowensko.sk potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Portál používať. 

9. Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na Portál na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

2. Podmienky používania Portálu

1. Používanie Portálu je možné až od 16 rokov veku. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete Portál používať. 

2. Ako užívateľ Portálu sa zaväzujete: 

- nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný; 

- nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý propaguje či už otvorene alebo skrytou formou násilie a podnecovanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, erotický, pornografický alebo inak nevhodný obsah (vrátane detskej pornografie) alebo obsah ktorý inak ohrozuje psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, alebo môže narušiť ich emocionálny stav a ich duševné zdravie;

- nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby; nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

- nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy; 

- nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach) vrátane vkladania textov či vodotlačí do videí a obrázkov, ktoré nie sú výslovne povolené Slowensko.sk alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;

- nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie marketingových materiálov, spamov, hoaxov, falošných správ, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom; používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; 

- ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu slowensko.sk (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť. 

3. Ako užívateľ Portálu nesmiete:

- zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim slowensko.sk alebo iným užívateľom Portálu pre akýkoľvek účel; 

- bez výslovného súhlasu slowensko.sk používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ ostatným užívateľom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu užívateľa; 

- bez výslovného súhlasu slowensko.sk používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom Slowensko.sk s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

- pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu; pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný; 

- pridávať rovnaký obsah do nevhodných kategórií alebo v rôznych lokalitách alebo inak v rozpore s pokynmi na správne pridávanie obsahu do Portálu; neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom Slowensko.sk alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu; pokúšať sa do Portálu prihlásiť ako iný používateľ Portálu bez jeho výslovného súhlasu. 

4. Nesmiete používať Portál spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne inzeráty alebo príspevky bez súhlasu slowensko.sk alebo spôsobom, ktorý slowensko.sk na takýto účel nezriadil. 

5. Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie Portálu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do Portálu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní. 

6. Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. Sme tiež oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah. 

7. Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými užívateľmi Portálu, slowensko.sk nie je v žiadnom prípade zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými užívateľmi Portálu. Obsah pridaný ostatnými užívateľmi Portálu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný, pričom týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči slowensko.sk uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s obsahom pridaným inými užívateľmi Portálu alebo tretími stranami. 

8. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia. 

9. V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Portálu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu. 

10. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb. 

11. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. slowensko.sk nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

3. Podmienky založenia a vedenia užívateľského konta 

1. Na Portáli je možné založiť si užívateľské konto. Užívateľské konto si môžete vytvoriť vyplnením a odoslaním registračného formulára na Portáli. Na vytvorenie užívateľského konta môžete použiť aj overovacie služby tretích strán (Facebook Connect). Užívateľské konto Vám umožní používať niektoré ďalšie funkcionality Portálu, prípadne Vám umožní pristupovať k niektorým častiam Portálu, ktoré nie sú prístupné nezaregistrovaným zákazníkom. 

2. Ak si vytvoríte užívateľské konto na Portáli, prihlásenie bude zabezpečené Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu kontu. 

3. Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte a budete zodpovedný: za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii; za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii; za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta. 

4. Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám využívať Portál prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Podmienkami. Porušenie týchto Podmienok týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto Podmienok Vami. 

5. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte slowensko.sk. slowensko.sk nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu. 

6. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) slowensko.sk, jeho štatutárov, riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto Podmienok. 

7. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti Portálu v súlade s týmito Podmienkami môže byť Vaše užívateľské konto zablokované alebo zrušené a môže Vám byť zamedzený prístup k užívateľskému kontu a akémukoľvek obsahu konta. slowensko.sk nie je povinný po zrušení konta sprístupniť Vám obsah užívateľského konta. 

8. Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na slowensko@slowensko.sk.

4. Práva k Portálu a obsahu 

1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a akejkoľvek jeho časti, obsahu Portálu, ochranným známkam a logám Portálu je výlučne slowensko.sk. 

2. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje písomný súhlas slowensko.sk. Nie ste oprávnený bez súhlasu slowensko.sk používať značky a logo slowensko.sk ani používať iné grafické prvky Portálu. 

3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. 

4. Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte. 

5. Slowensko.sk si vyhradzuje právo vymazať z Portálu akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo je inak v rozpore s dobrými mravmi. 

6. Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu udeľujete slowensko.sk nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom. Súhlasíte, že slowensko.sk je oprávnené v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. 

7. Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete túto skutočnosť oznámiť Slowensko.sk a žiadať Slowensko.sk o odstránenie takéhoto obsahu z Portálu. Slowensko.sk nie je povinná takejto žiadosti vyhovieť ak: nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov; dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu; dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup; nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nahradíte Slowensko.sk akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu; nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu. 

8. Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na kontakty uvedené nižšie na tejto stránke.

5. Modifikácia Portálu 

1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu. 

2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči slowensko.sk v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu. 

6. Zodpovednosť

1. slowensko.sk neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení: Portál bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb; Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami; chyby Portálu budú odstránené riadne a včas; 

2. slowensko.sk nezodpovedá za vady Portálu a neposkytuje záruku za akosť Portálu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu). 

3. slowensko.sk Portál prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení. 

4. slowensko.sk nezodpovedá za Vašu interakciu a komunikáciu s inými užívateľmi Portálu realizovanú prostredníctvom Portálu alebo na jej základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými užívateľmi Portálu alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jej základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami. 

5. slowensko.sk, jeho štatutári, riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili. 

6. slowensko.sk nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie. 

7. Pokiaľ je Vám na Portál poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme. 

7. Záverečné ustanovenia 

1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez súhlasu slowensko.sk.

2. Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a slowensko.sk ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Slowensko.sk ohľadom používania Portálu. 

3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany slowensko.sk neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a slowensko.sk je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť. 

4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a slowensko.sk mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu. 

5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. 

6. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a slowensko.sk zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj slowensko.sk súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie na tejto stránke. 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o., vydavateľ portálu slowensko.sk, sa pri ochrane osobných údajov riadi znením Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Aké osobné údaje spracovávame 

Spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. nevyžaduje od štandardných užívateľov a návštevníkov portálu Slowensko.sk žiadne citlivé osobné údaje s výnimkou registrovaných užívateľov (blogeri). Primárne získavame údaje o návštevníkoch z tzv. súborov cookies, ktorých využitie je podrobne  rozpracované v texte nižšie, a to v spolupráci s tretími stranami výlučne za účelom štatistiky a analýzy užívateľského správania, prispôsobenia reklám, zistenia a zabránenia zneužívania portálu, prípadne ochranu našich práv a plnenie zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi. Súbory cookies v tomto rozsahu využívame bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Výnimku môžu tvoriť vložené služby tretích strán (Facebook, Google, Disqus). 

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, v prípade používania portálu s prihláseným užívateľským kontom (blogeri). 

K osobnej identifikácii na stránkach slowensko.sk dochádza výlučne v prípade registrovaných užívateľov (blogeri), ktorí majú po automatickej registrácii prostredníctvom stránok portálu Slowensko.sk alebo tretej strany (Facebook) s potvrdením súhlasu k prístupu k vymedzeným osobným údajom,  možnosť vyplniť informácie vo svojom profile, ktoré môžu následne ďalej upravovať. V tomto rozsahu je k menu užívateľa povinne zaznamenaná e-mailová adresa, heslo (anonymizované vo forme hash) a v zmysle kódexu blogera verejná osobná fotografia zaregistrovaného užívateľa (blogera), prípadne ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje. Poučenie o ochrane osobných údajov pre registrovaných používateľov portálu Slowensko.sk nájdete v texte nižšie. Tieto osobné údaje evidujeme len v nevyhnutnom rozsahu. 

Samostatnú kategóriu tvoria osobné údaje získané pri realizácii súťaží za účelom následného odovzdania výhry. Spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. na portáli slowensko.sk nerealizuje žiadny zber osobných údajov vo forme súťažných či iných kontaktných formulárov. Neeviduje žiadne osobné údaje užívateľov zapájajúcich sa do súťaží. Súťaže sú realizované výlučne prostredníctvom tretích strán (Facebook, Instagram) a riadia sa pravidlami a podmienkami tretích strán. Viac sa dočítate v pravidlách súťaží. 

Údaje užívateľov obvykle spracovávame vo vlastných systémoch alebo systémoch tretích strán vymenovaných v tomto vyhlásení. 

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však PROTOTYPE, s.r.o. a portál slowensko.sk nemôže reagovať na podnet či žiadosť alebo nemôže s  uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta. 

Užívateľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a slowensko.sk sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. PROTOTYPE, s.r.o. a Slowensko.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

S kým zdieľame získané osobné údaje 

S výnimkou nižšie spomenutých cookies tretích strán (viď. Zásady využívania cookies na portáli slowensko.sk v texte nižšie), nie sú údaje získavané prostredníctvom portálu Slowensko.sk poskytované tretím stranám. Informácie z užívateľských profilov registrovaných užívateľov (blogeri) nie sú poskytované tretím stranám, čiastočne s výnimkou služby Gravatar. Viac v poučení o ochrane osobných údajov pre registrovaných používateľov portálu Slowensko.sk (blogerov) v obsahu nižšie. 

Na základe čoho spracovávame osobné údaje 

Veľkú časť údajov, z ktorých spravidla väčšina je plne anonymizovaných, spracúvame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je náš záujem poskytnúť vám plnohodnotné využívanie našich online služieb a na základe povolenia na spracovanie súborov cookies zo strany užívateľa v internetovom prehliadači. Spadá sem najmä sledovanie formou cookies pre analytické, optimalizačné a marketingové účely. V prípade uchovávania a spracovania identifikovateľných osobných údajov konkrétnych osôb tieto spracúvame na základe súhlasu dotknutých osôb pri registrácii. 

Ako dlho uchovávame osobné údaje 

Osobné údaje používateľov, konkrétne registrovaných používateľov stránky Slowensko.sk (blogeri) vo vyššie spomenutom rozsahu, uchovávame výlučne po dobu trvania ich registrácie v systéme stránky portálu Slowensko.sk, kde ich používatelia môžu kedykoľvek meniť, upravovať, prípadne požiadať o vymazanie. Obdobie uchovávania dát získaných prostredníctvom súborov cookies je bližšie rozpísané v Zásadách využívania súborov cookies na portáli slowensko.sk v texte nižšie. Údaje z prehliadania prostredníctvom nastavení cookies nie sú uchovávané na našich serveroch.

Ochrana získaných osobných údajov 

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť stopercentne bezpečné. 

Časti portálu slowensko.sk môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované spoločnosťou PROTOTYPE, s.r.o. Prevádzkovateľ tak portálu tak nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o vrátane osobných údajov užívateľov. 

V prípade podozrenia na zneužitie údajov, ktoré ste poskytli pri svojom profile, respektíve samotného profilu na portáli Slowensko.sk, nás bezodkladne kontaktujte. 

Poučenie o ochrane osobných údajov pri zdieľaní obsahu portálu slowensko.sk na sociálnych sieťach 

Spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. poskytuje priamo na svojich stránkach možnosť zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácie tretej strany, spoločnosti Facebook, a to napríklad formou tlačítka “Like”, “Recommend” alebo “Share” (Páči sa mi, Odporučiť, Zdieľať) umiestnené pod článkami na portáli Slowensko.sk. Táto externá aplikácia môže uchovávať dáta o užívateľskom správaní zo strany tretej strany, spoločnosti Facebook. 

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu. 

Poučenie o ochrane osobných údajov pre registrovaných používateľov portálu Slowensko.sk (blogeri) 

Pri používateľoch, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach ukladáme údaje, ktoré poskytujú do ich užívateľského profilu pri vytvorení a vedení užívateľského konta. Registrovaný používateľ – bloger je osobou, ktorá sa na portáli Slowensko.sk registruje za účelom propagácie svojej osoby a svojich názorov a všetky informácie s výnimkou registračných údajov poskytuje v záujme ich ďalšieho šírenia. 

Registrovaní užívatelia portálu slowensko.sk vyjadrujú registráciou súhlas s týmito podmienkami a zároveň Kódexom blogera slowensko.sk.

Všetci zaregistrovaní používatelia si môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem toho, že nemôžu meniť svoje používateľské meno). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie. 

Rovnako nás môžete požiadať o úplné vymazanie uchovávaných údajov a súčasné zrušenie vášho profilu na stránkach portálu slowensko.sk. Vaše údaje nebudeme ďalej po zmazaní konta ďalej uchovávať žiadnym spôsobom. 

Ako registrovaný užívateľ máte právo požiadať o prijatie súboru osobných údajov, ktoré náš systém má o Vás a vašej aktivite zaznamenané. 

V prípade portálu slowensko.sk a zaregistrovaného blogera sa jedná spravidla len o výpis profilu a publikovaných výstupov vo forme blogov. Žiadnu ďalšiu užívateľskú aktivitu alebo iné informácie o vašej činnosti na stránkach portálu slowensko.sk nezaznamenávame. Ak ako registrovaný užívateľ odovzdáte obrázky na webovú stránku, mali by ste zabrániť tomu, aby ste do nich vložili obrázky s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webových stránok môžu stiahnuť a extrahovať všetky údaje o polohe z obrázkov na webových stránkach. 

V prípade registrovaných užívateľov môže byť anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývanej aj hash) poskytnutý službe Gravatar, pričom tá zistí, či ju používate. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu. Po schválení je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho blogu v prípade, že nenahráte vlastnú profilovú fotografiu. 

Poučenie o ochrane osobných údajov pre osoby spomenuté v žurnalistických výstupoch publikovaných na stránke slowensko.sk 

Novinárske príspevky publikované v médiách sa riadia právom slobody prejavu, tvorbou novinárskej činnosti vo verejnom záujme a zvláštnymi výnimkami, ktoré publikovaniu novinárskych textových, fotografických a multimediálnych výstupov vyplývajú z ďalšej legislatívy. 

V niektorých prípadoch môžu byť akceptované práva zmienených subjektov v záujme ochrany ich osobných údajov alebo identity v prípade, že nejde o zásah do slobody slova, slobody prejavu a takýto zásah nie je v rozpore s verejným záujmom. V prípade požiadavky v tomto smere nás neváhajte kontaktovať na kontakty uvedené nižšie. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. nesie zodpovednosť za vlastné autorské publikované výstupy, ale nie príspevky publikované na blogu portálu slowensko.sk, kde preberajú súhlasom s pravidlami blogu a kódexom blogera plnú zodpovednosť za publikované výstupy samotní blogeri, rovnako tak inzerciu zverejňovanú na portáli slowensko.sk, kde v zmysle VOP majú zodpovednosť za publikovaný obsah zadávatelia takejto inzercie a zároveň ani komentáre na stránkach portálu Slowensko.sk v rámci diskusných príspevkov, respektíve pridružených prepojených sietí. Vo všetkých týchto prípadoch však spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. bude podľa možností v rozsahu získaných údajov nápomocná orgánom na to zákonne splnomocneným a povereným na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, respektíve opatrenia, nariadenia alebo rozhodnutia súdnej moci. 

Poučenie o užívateľskom správaní a ochrane osobných údajov pre užívateľov využívajúcich príjem upozornení do prehliadača 

Zásady využívania cookies na portáli slowensko.sk 

Spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. na portáli slowensko.sk na účely prispôsobenia obsahu, reklám a analýzu využíva súbory cookies. Cookies neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov a vo vašom počítači zaberajú len minimálne miesto.

V prípade, že máte súbory cookies povolené vo svojom prehliadači, považujeme to za váš súhlas so štandardným využívaním cookies aj zo strany Slowensko.sk a našich partnerov. V prípade, že máte cookies v prehliadači zakázané, naše stránky to rešpektujú. 

Cookies a ich použitie 

Súbory cookies vytvára váš internetový prehliadač na základe informácií získaných na webových stránkach a následne ich pri ďalšej návšteve opätovne poskytuje navštevovaným webovým stránkam. Na druhej strane ich navštívený server vyhodnotí a spravidla prispôsobí zobrazovaný obsah. 

Na portáli slowensko.sk sa využívajú súbory cookies na niekoľko typov optimalizácie pre užívateľa. Ide o nasledovné: 

Základné súbory cookies využívame v prípade, že ste registrovaným užívateľom našich stránok na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov do našich stránok. Rovnako v prípade, že využívate na našich stránkach kontaktné alebo súťažné formuláre, v budúcnosti vám môžeme pomôcť predvyplniť v minulosti uložené údaje. 

- Ak ponecháte komentár na našich stránkach prostredníctvom externého systému Disqus, môžete pri ňom potvrdiť uloženie svojho mena, e-mailovej adresy či webovej stránky do súborov cookie. Ukladajú sa pre vaše pohodlie, takže nemusíte vyplňovať vaše údaje znova pri ďalšej návšteve stránky. Tieto cookies budú trvať jeden rok alebo do vymazania údajov v prehliadači.  

- Ak máte účet blogera na portáli slowensko.sk a prihlásite sa na túto stránku, nastavíme dočasný súbor cookie na zistenie, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa sám vymaže. 

- Keď sa prihlásite, nastavíme aj niekoľko súborov cookie na uloženie vašich prihlasovacích informácií a výberu obrazovky. Prihlasovacie súbory cookie trvajú dva dni a súbory cookie na obrazovke trvajú jeden rok. Ak vyberiete možnosť “Zapamätať si”, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie súbory cookie budú odstránené. 

- Ak upravujete alebo publikujete článok, v prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID príspevku článku, ktorý ste práve upravili. Platnosť vyprší po 1 dni. 

Prevádzkové súbory cookies používame na vlastnú štatistickú analytiku a zaznamenávanie dát o čítanosti príspevkov, pričom ide výlučne anonymizované záznamy, respektíve záznamy neuchovávajúce identifikátory používateľov. 

Súbory cookies tretích strán 

- Súbory cookie poskytované spoločnosti Google využívame na našich stránkach na rozsiahlu analytiku návštevnosti, optimalizáciu zobrazovania reklám. 

- Prostredníctvom súborov cookie sú poskytované informácie o užívateľskom správaní návštevníkov za účelom optimalizácie zobrazovania reklám aj ďalším spoločnostiam sprostredkujúcim zobrazovanie reklám na portáli Slowensko.sk. Dáta, ktoré tieto spoločnosti týmto spôsobom zbierajú, neuchovávajú žiadne osobné dáta alebo sú anonymizované a ich jediným cieľom je kontextová analýza stránok a analýza výkonnosti jednotlivých reklamných plôch a formátov. 

-  Súbory cookies služieb Youtube a Facebook preberáme na naše stránky v súvislosti s využitím interaktívnych prvkov týchto služieb na našich stránkach. Tieto následne využívajú získané informácie na odporučenie ďalších videí, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo napríklad prispôsobenie výpisu fanúšikov našich stránok na facebooku vášmu okruhu priateľov. 

- Kompletný prehľad využitia súborov cookie spomenutých tretích strán si môžete prečítať v rámci ich pravidiel využívania súborov cookie. 

Ako dlho uchovávame údaje z prehliadania 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, portál slowensko.sk priamo vo svojich systémoch neuchováva žiadne údaje získané z prehliadania, s výnimkou jednoduchého počítadla návštev príspevkov, ktoré zachytáva výlučne počet vstupov na jednotlivé stránky bez uchovávania akýchkoľvek ďalších údajov. 

Anonymizované údaje môžu za účelom analytiky a optimalizácie využívať a uchovávať vyššie spomenuté tretie strany, ktorých služby sú integrované na portáli slowensko.sk. Obdobie uchovávania odosielaných dát, ktoré sú pridružené k súborom cookie, identifikátorom používateľa alebo reklamným identifikátorom je určené v systémoch Google určené na 50 mesiacov. Obdobie uchovávania zaevidovaných (anonymizovaných) dát v službách ostatných tretích strán je dané podmienkami jednotlivých služieb.

V tejto súvislosti si vám dovoľujeme dať do pozornosti podmienky služieb, ktoré na stránkach slowensko.sk zaznamenávajú najviac údajov zo súborov cookies. 

- Podmienky služieb Google AdSense a DoubleClick 

- Podmienky služieb Google Analytics Ako spoločnosť Google využíva údaje, ak používate weby a aplikácie jej partnerov 

- Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook  

Nastavenia cookies môžete sami zmeniť 

V prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookies na našich a ďalších internetových stránkach, sami si vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť pravidlá, ako sa majú súbory cookies využívať a či ich budete poskytovať druhým a tretím stranám. 

Internetové prehliadače majú defaultne nastavené automatické akceptovanie cookies. Sami ho v nastaveniach prehliadača môžete zablokovať alebo nastaviť upozorenia na ich vyžiadanie. Zmena, ktorú nájdete popísanú napríklad v pomocníkovi prehliadača, je vždy platná len pre jeden konkrétny prehliadač a konkrétne zariadenie. Súbory cookies priebežne vo vašom počítači vymažú aj rozličné “čistiace” programy. 

Ďalšie informácie o možnosti zakázania súborov cookies v jednotlivých najpoužívanejších internetových prehliadačoch, nájdete tu: Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Internet Explorer. 

V prípade, že využívanie súborov cookies sami v prehliadačoch zakážete, naše stránky nebudú využívať vaše súbory cookies. Prejaviť sa to následne môže v zobrazovaní neadekvátnej inzercie, zmiznutí histórie vypĺňania formulárov na našich stránkach a navyše prídeme o detailné informácie o vašom správaní na našich stránkach, čo využívame pre lepšiu optimalizáciu a rozvoj našich stránok. 

Pravidlá súťaží 

Portál Slowensko.sk realizuje prostredníctvom svojich účtov na sociálnych sieťach súťaže o vecné ceny, ktoré do súťaží bezodplatne poskytujú tretie strany. Organizátorom súťaží je spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o., M. R. Štefánika 19, 962 12 Detva, IČO: 

46682261, Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 22248/S, na internetovom portáli Slowensko.sk.

Súťaže sú realizované na území Slovenskej republiky prostredníctvom jednotlivých príspevkov uverejnených na https://www.facebook.com/slowensko.sk/ a https://www.instagram.com/slowensko.sk/ po vymedzený čas, ktorý je jasne a viditeľne uvedený v rámci konkrétneho príspevku obsahujúceho súťaž. 

Sociálne siete Facebook a Instagram a  ich prevádzkovatelia nemajú voči organizovaným súťažiam žiadne záväzky. Súťaže nimi nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, schválené či organizované a nemajú na ne žiadne prepojenie. 

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba spĺňajúca podmienky registrácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktorá v čase konania súťaže napíše komentár pod uverejnený súťažný príspevok na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, prípadne splní ďalšie podmienky uverejnené v čase pulikovania príspevku v rámci neho, pričom tieto vždy spĺňajú pravidlá súťaží realizovaných na uvedených sociálnych sieťach. 

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci organizátora, ani osoby im blízke v zmysle §116 zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). 

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje týmto každý účastník súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím diela podľa ustanovenia Autorského zákona v platnom znení, diela alebo jeho častí organizátorom pre marketingové účely spojené s touto súťažou a s ďalšou propagáciou organizátora, a to zadarmo, neobmedzene časom i miestom. Ďalej účastník zapojením sa do súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe fotografie, ktorú pridá do súťaže je jeho dielom a/alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže aj po Súťaži a podľa pravidiel tejto súťaže.

Účastník súťaže sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiace s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže. V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela organizátorom, nad rámec vyššie uvedený v týchto pravidlách) účastník súťaže potvrdzuje, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku organizátora písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela organizátorom, pokiaľ s takýmto použitím bude súhlasiť. Súťažiaci však nie je povinný s použitím podľa predchádzajúcej vety súhlasiť. Za toto použitie súťažiacemu neprináleží žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie. 

Výherca alebo výhercovia budú vybraní určeným zástupcom organizátora alebo porotou určenou zástupcami organizátora, a to na základe splnenia stanovených pravidiel. Výherca bude o svojej výhre informovaný najneskôr do siedmich dní od termínu ukončenia súťaže uvedeného pri konkrétnom príspevku, a to komentárom pod súťažným príspevkom (komentárom), ktorý bol vybraný za výherný a v ktorom bude užívateľ označený svojim užívateľským menom. 

Organizátor súťaže neuchováva žiadne osobné údaje účastníkov súťaží s výnimkou výhercov. Každý účastník preto svojou účasťou v súťaži udeľuje súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora v súvislosti s konkrétnou súťažou. 

Výherca dostane inštrukciu o kontaktovaní organizátora, ktorý následne výhercovi poskytne informáciu o možnosti osobného prevzatia výhry u tretej strany, ktorá poskytuje výhry do súťaže alebo sa vzájomne dohodnú na zaslaní vecnej ceny na adresu výhercu, pričom organizátor takýto údaj získaný prostredníctvom komunikácie na sociálnej sieti využije výlučne na vykonanie odovzdania výhry a následne tieto údaje ďalej neuchováva. 

Účastník súťaže preto svojou účasťou v súťaži a súhlasom s týmito podmienkami udeľuje súhlas, že v prípade výhry v súťaži, bude môcť organizátor použiť osobné údaje účastníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo popisné, mesto/obec a PSČ) a e-mail za účelom doručenia výhry. 

Každý účastník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník. 

Účastník súťaže súhlasí, že organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. 

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke pravidiel súťaží. 

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. 

Poučenie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)

Kompletné nariadenie nájdete tu. Kompletné znenie Zákona č. 18/2018 Z.z. nájdete tu. 

Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 a zároveň Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame a uchovávame (v prípade portálu Slowensko.sk uchovávame dlhodobo akékoľvek dáta výlučne len o registrovaných užívateľoch na blogu portálu Slowensko.sk). 

Máte možnosť požadovať ich úpravu a zmenu aj po nás. Je možné požadovať tiež ich úplné vymazanie, ktoré však bude mať zároveň za následok deaktiváciu daného konta na blogu portálu slowensko.sk.

Takúto žiadosť nám môžete smerovať na nižšie uvedené kontakty. Následne budeme žiadateľa informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca, o vybavení takejto žiadosti.

Informácie o vybavení takejto žiadosti si v záujme ochrany našich práv budeme ukladať po primeranú dobu, najviac 10 rokov. 

V prípade, že po obdržaní žiadosti budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, vyhradzujeme si právo požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu jeho totožnosti. 

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. 

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných portálom Slowensko.sk na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu. 

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska. 

V prípade podozrenia na zneužitie Vašich osobných údajov na stránkach portálu Slowensko.sk napríklad vytvorením falošného konta zo strany inej osoby, nás prosíme o takejto skutočnosti neodkladne informujte, aby sme mohli podniknúť konkrétne kroky k odstráneniu takéhoto stavu. Máte samozrejme právo v prípade podozrenia na porušenie ochrany svojich osobných údajov obrátiť sa tiež na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, orgány činné v trestnom konaní a súdy. 

Zmeny podmienok a zásad 

Prevádzkovateľ portálu Slowensko.sk, spoločnosť PROTOTYPE s.r.o. je oprávnená tieto Podmienky používania portálu Slowensko.sk, Podmienky ochrany osobných údajov a Zásad využívania súborov cookies kedykoľvek meniť alebo upravovať. 

Ak urobíme akékoľvek zmeny, umiestnime na tomto mieste nové , umiestnime nové Podmienky používania portálu slowensko.sk, Podmienky ochrany osobných údajov a Zásad využívania súborov cookies. 

Takto zmenené Podmienky používania portálu slowensko.sk, Podmienky ochrany osobných údajov a Zásad využívania súborov cookies budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia. 

Kontakt 

V prípade pripomienok, otázok či podnetov ohľadom ochrany osobných údajov, podmienok používania stránok Slowensko.sk, využívania súborov cookies či vo veci výkonu vašich práv vyplývajúcich z vyššie spomínanej legislatívy, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: slowensko@slowensko.sk alebo listom na adresu našej spoločnosti PROTOTYPE s.r.o., M. R. Štefánika 19, 962 12 Detva. Pravidlá používania, Podmienky ochrany osobných údajov, Zásady využívania súborov cookies a Pravidlá súťaží sú platné od 8.6.2019 do vydania nových.